เงื่อนไขการให้บริการ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อเราที่ hello@warndering.com

1. การตกลงยินยอม

ก่อนที่ท่านจะตกลงสมัครเป็นผู้ใช้บริการในเว็บไซต์นี้ ท่านจำเป็นต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขทุกประการตามข้อตกลงนี้ และตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ ในการที่ท่านได้เข้ามาใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏตามข้างล่างนี้และตามลิงค์ต่าง ๆ ที่บริษัทได้แสดงไว้ และรวมถึงท่านได้ยินยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขที่อาจจะได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงในอนาคต และหมายความรวมไปถึงว่าท่านเข้าใจและเห็นชอบกับข้อตกลงดังกล่าวด้วย และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงและแก้ไขแล้วด้วย หากท่านได้อ่านข้อตกลงนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทแล้วไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ นั้น ขอให้ท่านหยุดใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที

2. วัตถุประสงค์ของการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูล เก็บข้อมูล และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดย บริษัท เอเวอรีวัน จำกัด

3. การใช้งานเว็บไซต์

ในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องไม่อัพโหลด หรือโพสต์ข้อความหรือรูปภาพหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมนี้ไว้บนเว็บไซต์นี้ การกระทำในลักษณะที่เป็นอันตราย ข่มขู่ กล่าวร้าย รบกวน ละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม หรือละเมิดนโยบายของบริษัทที่ได้กำหนดขึ้น หากท่านเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการทำนิติกรรมสัญญา หรือเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นผู้ที่บริษัทได้ระงับการใช้บริการไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือน หลอกลวง ปลอมแปลง หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวเสียหาย กระทำการโพสต์ข้อมูลที่ถือว่าเป็นสแปม จดหมายลูกโซ่ หรือธุรกิจลูกโซ่ กระทำการส่งไวรัส หรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่เป็นการรบกวน ขัดขวางหรือเป็นอันตรายต่อการให้บริการของเว็บไซต์และทรัพย์สินของบริษัท คัดลอก รวบรวมข้อมูลของผู้เข้ามาใช้งาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอันเป็นความลับต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

4. การใช้งานไม่ถูกต้อง

บริษัทและผู้ทำงานได้พยายามร่วมกันอย่างสูงสุดที่จะทำให้เว็บไซต์นี้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ ดังนั้นหากบริษัทพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนข้อตกลงหรือนโยบายใด ๆ ที่บริษัทประกาศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการย้าย ลบข้อมูล หรือกระทำการใด ๆ เพื่อหยุดการกระทำดังกล่าว รวมถึงการเพิกถอนหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน ในที่นี้ไม่ตัดสิทธิ์ที่บริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแก่ผู้ที่กระทำการดังกล่าว ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นปัญหา ข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำที่เป็นการผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวท่านหรือบริษัทหรือบุคคลอื่น ๆ โปรดแจ้งมายังบริษัทได้โดยผ่าน


5. ข้อจำกัดและข้อสงวนสิทธิ์

ท่านตกลงและยอมรับข้อจำกัดและข้อสงวนสิทธิ์ของบริษัทดังต่อไปนี้6. ทรัพย์สินทางปัญญา

โดเมนเนม เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า KnowHow รูปภาพ การออกแบบ ฉลาก ป้ายชื่อ ภาพ เสียง ถ้อยคำต่าง ๆ ที่ใช้ รวมถึงสัญลักษณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏในทุก ๆ หน้าในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทที่บริษัทได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการนำไปใช้ ดังนั้นห้ามบุคคลใด ๆ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นลักษณะของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาต หรือกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทพบว่ามีผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และให้บุคคลนั้นได้รับการลงโทษตามกฎหมาย ในที่นี้ให้รวมถึงการเพิกถอนบัญชีที่สมัครไว้กับบริษัท

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อตกลงที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้และเว็บลิงค์ใด ๆ ที่บริษัทได้กำหนดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการปฏิบัติและการตีความในเงื่อนไขใด ๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยที่บังคับใช้อยู่ในเรื่องนั้น ๆ

8. การยุติข้อพิพาท

ในกรณีที่เกิดกรณีข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างท่านและบริษัทที่เกิดจากข้อตกลง การใช้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทขอยืนยันว่าในการยุติข้อพิพาทดังกล่าวจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกต้อง โดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการยุติให้รวดเร็วที่สุด โดยในเบื้องต้นขอให้ท่านติดต่อบริษัทเพื่อขอยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อน แต่หากไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยการเจรจาโดยสุจริตหรือการไกล่เกลี่ยแล้ว ให้ยุติข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ

ข้อตกลงการใช้งานนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562


เกี่ยวกับ Warndering

Warndering เป็นแอปเพื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้คุณรู้ทันทุกภัยที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวขณะออกเที่ยว

ก่อตั้งที่กรุงเทพฯ เมืองที่ผู้คนเดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลก